Stichting Asbest
Doelstelling stichting asbest
Het doel van stichting asbest:
  • Stichting asbest is opgericht ten behoeve van het behartigen van de belangen van alle gedupeerde ondernemers en particulieren, die als verzekeringnemer zijn betrokken bij één of meer verzekeringen, waaronder aansprakelijkheidsverzekeringen, teneinde zich er voor in te zetten dat deze personen voldoende verzekerd zijn en in het bijzonder -doch niet uitsluitend- dat het asbestrisico wordt of althans blijft gedekt onder de verzekeringen.


De stichting tracht haar doelen als volgt te verwezenlijken:
  • het verschaffen en verzamelen van informatie
  • het geven van voorlichting en verstrekken van informatie
  • het actief benaderen van instellingen en instanties ten behoeve van het instellen van vorderingen, het voeren van onderhandelingen en procedures
  • het verlenen van vaktechnische en juridische ondersteuning, dit laatste eventueel door derden
  • gezamenlijk collectieve acties voeren om schades op asbestgebied te verhalen bij verzekeringsmaatschappijen
  • verlenen van ondersteuning aan andre rechtspersonen en/of natuurlijk personen die opkomen voor de belangen van gedupeerde verzekerden
  • aangaan, uitwerken en uitvoeren van de collectieve overeenkomsten en het houden van toezicht op de naleving van dergelijke overeenkomsten